Tytuł podstrony

                        

 

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

w Niepublicznym Przedszkolu Kubuś  w Krakowie

 

 

Podstawa prawna:

 

 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

2. Statut Niepublicznego  Przedszkola Kubuś   w Krakowie

 

 

§ 1

 

 

 

1. Organizatorem    krajoznawstwa    i  turystyki   jest    Niepubliczne Przedszkole Kubuś w Krakowie, zwane dalej Przedszkolem.

2. Przedszkole organizuje wycieczki przy współpracy z  rodzicami.

3. W zorganizowaniu wycieczki Przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i  turystyka.

 

 § 2

1. Organizowane przez Przedszkole krajoznawstwo i turystyka mają na celu:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i jego historii;

2) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego Polski;

3) wspomaganie rodziny i Przedszkola w procesie wychowania;

4) upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

5) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;

6) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;

7) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.

 

§ 3

 

Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem przerwy wyznaczonej przez organ prowadzący.

 

§ 4

 

1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:

1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego;

2) wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;

2. Formy krajoznawstwa i turystyki wskazane w ust. 1 zwane dalej wycieczkami.

 

& 5 

 

1.Koszty wycieczki mogą być pokrywane:

1)  przez  Przedszkole;

2) ze środków przekazanych przez rodziców, a także osoby fizyczne i prawne.

 

                                                      § 6

 

1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przedszkola, zatwierdzając kartę wycieczki.

2. Wzór karty wycieczki określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz telefon rodzica lub rodziców dziecka. Listę dzieci podpisuje dyrektor przedszkola

 

                                                     § 7

 

1. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w wycieczce dziecka jest wyrażana w formie pisemnej.

2.  Wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Rodzice dzieci biorących udział w wycieczce są zobowiązani do przekazania wszelkich informacji mogących mieć wpływ na przebieg wycieczki i samopoczucie dziecka np nt. przyjmowanych leków lub niedyspozycjach związanych z jazdą autokarem, czy przebytą chorobą.

 

                                                     § 8

 

1. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.

2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola, wyznaczona przez dyrektora przedszkola.

3.  W przypadku planowanej wycieczki kilkudniowej, dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

                                                      § 9

 

1. W celu zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki ustala się, odpowiednio liczbę opiekunów:

1) podczas spacerów, krótkich wycieczek pieszych – 2 opiekunów na 1 grupę dzieci

2) podczas wycieczki krajoznawczo-turystycznej, z wykorzystaniem zamawianego autokaru – 1 opiekun dla 10  uczestników;

3) w przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej liczba opiekunów na grupę liczącą powyżej 20 dzieci wynosić musi co najmniej 3.

4) W przypadku wycieczek organizowanych z noclegiem - 1 opiekun na 7 dzieci.

2. W sytuacji uczestnictwa w wycieczce dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którego zachowanie lub inne uwarunkowania mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego lub innych dzieci, kierownik wycieczki, może, za zgodą dyrektora przedszkola, wystąpić do rodzica/opiekuna prawnego o jego udział w wycieczce i osobisty nadzór nad dzieckiem.


3. Zabrania się realizacji wycieczki w razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych – np. burzy, śnieżycy, gołoledzi.

4. Uczestnicy wycieczki, imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

                                                        § 10.

 

 

1.Kierownik wycieczki:

1) opracowuje program i regulamin wycieczki;

2) zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;

4) zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;

5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom;

6) nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;

7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla dzieci i opiekunów wycieczki;

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola i rodziców, w ustalonej z dyrektorem formie i terminie.

                                           

 

                                             § 11.

 

 

1. Zadania opiekuna wycieczki:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi, a w szczególności w zakresie:

a) kontroli i obserwacji zmęczenia fizycznego dzieci oraz samopoczucia dzieci;

b) przestrzegania normy kulturalnego zgodnego z okolicznościami zachowania się;

c) przestrzegania ogólnych zasad zapewnienia bezpieczeństwa, współdziałania i przyjemnego nastroju, które mają wpływ na doznania dzieci;

d) dbałości o właściwy ubiór dzieci, odpowiedni do warunków atmosferycznych;

e) zapewnienia osiągnięcia zamierzonych celów kształcących i wychowawczych;

2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;

3) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

2. W razie wypadku uczestnika wycieczki opiekun, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, i w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy, a następnie niezwłocznie powiadamia kierownika wycieczki, dyrektora przedszkola i opiekunów prawnych dziecka.

 

                                                          § 12.

 

 

Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

 

 

                                                                       § 13.

 

 

 

Regulamin obowiazuje od dnia 01.09.2018r.